Vyjmenovaná slova

23.11.2010 09:46

VYJMENOVANÁ SLOVA

1.

Bl__zká pl__nárna, m__lná zpráva, top__l p__linami, s__chravé počasí, v__borná žákyně, kovový jaz__ček, vl__dný ml__nář, kom__hat nohama, pop__navý keř, s__lný provaz, v__strašený v__r, podz__mní dny, bl__skavý pl__šek, nam__dlené ruce, řídká p__tlovina, b__lá os__ka, v__nikající v__sledek, uml__t kávu, hlem__ždí tempo, sp__nací špendlík, pros__vat p__sek, v__ko krab__ce, neobv__klé v__razy, nesl__šně se pl__žit.

2.

Vzácný náb__tek, nal__čená past, voňavé m__dlo, medvěd m__val, p__cha předchází pád, s__pká hmota, nebezpečná střep__na, z__val nudou, us__lovně přem__šlíme, drobná  v__šivka, dřevěná lav__ce, p__sečná bouře, houslový sm__čec, stav pl__noměru, bl__zká vesnice, rozb__tá nádoba, l__sková hůl, pl__nulá řeč, chlub__vé dítě, vánoční ob__čeje, zam__lo- vané m__sto, třp__tivý kam__nek, Nezam__sl a Křesom__sl, oz__valo se hučení.

3.

L__ška se nesl__šně pl__žila v__šňovým sadem. I ve v__řivých pračkách se b__lé prádlo dobře v__pere. B__strý chlapec odpov__dal hb__tě na všechny v__chovatelčiny otázky. Zb__něk na podz__m sb__ral kaštany. P__šný člověk nem__vá mnoho přátel. V__zna-čoval se p__lí, svědom__tostí, pečl__vostí a nebo__tnou touhou po poznání.Nab__tka v__braných s__rů s__lně ovlivnila jeho sm__sl pro zdravou v__živu.

 

—————

Zpět