Procvičování ČJ

18.11.2010 06:07

Skladba

1.

Chlapci strmými roklemi mířili k Bobří řece. Žáby tam skřehotaly. Tichá noc zalila spící kraj. Vzadu za lesem se ukázal vycházející měsíc.  Za chvíli vyšel měsíc celý. Pak hoši naposledy zazpívali Píseň úplňku. Velebné tóny se rozléhaly mocně do noci.  A tak tehdy večer hořel ve Sluneční zátoce naposledy táborový oheň. To hoši se smutně loučili s celým krajem.

a)   Přečti si celé cvičení.

b)   Ve větách vyhledej podmět a přísudek.

c)     Základní skladební dvojice vypiš.

d)   Vyznač podmět a přísudek.                        VZOR:  chlapci mířili

 

 

2. Doplň do věty vhodný podmět. Potom doplň  neúplná slova.

_________________ žehl__  koš__l__  . Na kom__ně  mají hnízdo  __________  .

__________ si hrají s barevným__   m__či.  Rychlí ____________  kli__čkoval__

mez__ pařez__  . Čerstvý ____________ je v__borný.  ____________ jsou obtíženy švestkami a třešněm___ .  _______ se rozštěkali a hnali se ke svému pánov___ . Večer nás v__děsilo psí ______ .  Kousek za vs__  začínají  hluboké ________ .

Slovesa

1.

Doplň do vět tvary rozkazovacího způsobu.

Jano, (povědět) ………………. mi , co chceš k Vánocům. Prosím tě, (pověsit)……………

ty mokré ručníky na šňůru. (Ohlásit) …………….náš příjezd v recepci. (Pomoci)………...

nám s těmi kufry! Petře, (odnést)………….. ty knihy do knihovny! (Ukázat) …………….. nám váš dům! Honzo, (učesat) ……………se už konečně! Kluci, (nelézt) ………………

na to zábradlí! Pane, prosím vás, (odvézt) ……………. toho člověka do nemocnice! Alenko. (nevodit) …………..psa do pokoje! Brzy se (vrátit) …………..!

 

 

2.

Převeď slovesa do rozkazovacího způsobu.

Z každého řádku  si vyber jedno slovo a použij je ve větě.

 

 

2.os., č. j.

1.os., č. mn.

2. os., č. mn.

opravit

Oprav!

Opravme !

Opravte!

přinést

 

 

 

naučit se

 

 

 

jít

 

 

 

připravit

 

 

 

posadit

 

 

 

zametat

 

 

 

přikázat

 

 

 

 

Kluci, opravme si známku z vlastivědy!..................................................................................

…….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Doplň i/y

Mezi strom..   v rostl..   krásné hř..bk..  . Na pol..ch za vs..  pouštěl..  dět..  drak.. .

K r..bn..ku se vrátil.. stař.. čáp.. . Teplé letní večer.. v červenci a srpnu b..l.. pravým rájem pro hm..z. Chodn..čk.. ke studánce b..l.. zaváté spadaným l..st..m. Cestovatelé se náhle ocitl.. před star..m hradem.

 

 

Co si myslí slepice?


 

 

 

Z písmen v bublinkách slož podstatná jména. Ke každému ze vzniklých podmětů doplň co nejvíc přísudků vyjádřených slovesy v čase přítomném nebo budoucím.

________  ________________________________

________  ________________________________

________  ________________________________

________  ________________________________

Vyber si po jedné holé větě z každého řádku a vytvoř z ní větu rozvitou.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obrázek slepice si vybarvi.

 

 

—————

Zpět